postheadericon آبنبات

مسافری در حال راه رفتن بود و به آبنبات شکسته خود نگاه می‌کرد. دنبال قطعه شکسته آبنباتش بود که دید بر روی قطعه گم شده آبنباتش، مورچه‌ها جمع شده بودند. خوشحال شد و دلش نیامد که آبنباتش را از مورچه‌ها بگیرد. آخر، پدرش به او گفته بود هر موجودی در این دنیا، روزی ای دارد.

فاطمه زهرا دهقانی
عضو گروه سنی د
کتاب‌خانه سیار شهری بیرجند

دیدگاهی بنویسید