postheadericon ایستگاه لبخند به نقاشی

عکس: اکرم سیفی موری- مربی مسوول مرکزپلدخترکانون استان لرستانچند نفر از اعضای دختر مرکزفرهنگی هنری پلدختر در استان لرستان، بعد از برنامه ایستگاه نقاشی در بهمن ۱۳۹۳، عکسی به یادگار با مربی هنری خود می گیرند تا لبخندهای خود را در یک تصویر به ثبت برسانند.
عکس: اکرم سیفی موری- مربی مسوول مرکزپلدخترکانون استان لرستان

دیدگاهی بنویسید