postheadericon بادبادک جانم

فائزه رسکتی –کانون مازندران
قهر کرده با من
بادبادک جانم
از نگاهش امروز
غصه را می خوانم
دوست دارد باشد
گرم بازی با باد
برود هر جا خواست
چون پرنده آزاد
من ولی این پایین
با نخی در دستم
مثل یک زندانبان
پای او را بستم
می روم با قیچی
بند را وا بکنم
او پرنده بشود
من تماشا بکنم

دیدگاهی بنویسید