postheadericon علم یا قلم!

در یکی از روز های سرد زمستانی همراه مربیان دیگر منتظر رسیدن آثار اعضا در مسابقه عاشورایی بودیم.یکی از بخش های این مسابقه درست کردن علم بود.دو تا از اعضای پسر با شوق فراوان ،دوان دوان و با اطمینان کامل در حالی که دو تا قلم در دست داشتند وارد مرکز شدندو قلم ها را به ما تحویل دادند.ما همچنان منتظر بودیم تا آثارشان را برای مسابقه هم تحویل دهند بیخبر از آنکه آنهابه جای مسابقه درست کردن علم شنیده بودند مسابقه درست کردن قلم.  
صدیقه چاهخویی-رابط ادبی-مرکز انار

دیدگاهی بنویسید